راه های ارتباطی: شماره تماس: 09906015646*** آی دی تلگرام:faridmoazen@

چرا درآمد بیشتر ما را شادتر نمی کند!!!؟؟؟

گفته شده که هر چقدر مردم پول بیشتری داشته باشند،باید شادتر باشند. به باور خرد متعارف،پول، شادی می خرد؛این ارتباط ساده بین پول و شادی که هنوز هم در آموزش نظریه های اقتصادی و سیاسی بکار می رود،صریحاً قابل اثبات نیست.
در مقابل پژوهش هایی فراوان، رابطه ی بین درآمد و شادی و همچنین عوامل غیر اقتصادی تعیین کننده ی شادی یا رضایت از زندگی به تفضیل بررسی شده است که می توانیم این طور نتیجه بگیریم که افزایش درآمد نقش مهمی در شادی، بویژه در اقتصاد های کم درآمد و به خصوص بین افراد فقیر تمام کشور ها دارد.

در عین حال غالباً بازده نزولی طبیعی نیز وجود دارد؛ یعنی با بیشتر شدن درآمد اشخاص، میزان شادی آن ها کمتر و کمتر می شود.
بیاییم دو کشور را با سطح درآمد سرانه یکسان، اما با نظام های آموزش، بهداشت و درمان، سطح امنیت و شیوه حکومت داری متفاوت، سطح متفاوتی از شادی را تجربه خواهند کرد.
جمع بندی کنم در واقع می توان گفت افزایش درآمد تا جایی می تواند ما را شادتر کند و از یک جای به بعد شادی کمتر و کمتر خواهد شد.
مثلاً اولین برش از پیتزایی که می خورید به شما لذت بسیاری می دهد ولی با خوردن برش دوم لذت کمتری نسبت به برش اول خواهید برد همین طور تا آخرین برش پیتزا.

یک نکته ی دیگر اینکه شما در جامعه ای که عموم مردم ثروتمند هستند از درآمد بیشتر،کمتر احساس شادی و خوشبختی می کنید تا اینکه در یک کشور کم درآمد،در آمد بیشتری داشته باشید.

ساده تر بگویم:

کشور با مردم ثروتمند و در آمد بیشتر شما برابر است با احساس شادی و خوشبختی کمتر شما.

کشور با مردم فقیر و درآمد بیشتر شما برابر است با احساس شادر و خوشبختی بیشتر شما.

 

پاسخی بگذارید

بستن منو